رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=163

آنچه کارفرمایان باید بدانند

موضوع: غرامت دستمزد ایام بیماری

بیمه شدگانی که به سبب بیماری یا آسیب های ناشی از حوادث شغلی بطور موقت قادر به کار نباشند از سوی تامین اجتماعی بابت ایام بیماری غرامت دستمزد پرداخت می نماید.

شرایط پرداخت:

  • گواهی پزشک معالج که به تایید مراجع پزشکی سازمان رسیده و نیاز به استراحت داشته باشد.
  • از کارافتاده کلی نباشد.
  • در ایام بیماری حقوق یا مزد را از کارفرما دریافت نکرده باشد.
  • در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده یا در مرخصی استحقاقی باشد.

نکات ضروری:

الف – طبق بند ۲ ماده ۶۲ قانون تامین اجتماعی، پرداخت غرامت دستمزد تا زمانیکه بیمه شده به تشخیص سازمان قادر بکار نبوده و به موجب مقررات از کار افتاده شناخته نشده باشد، ادامه خواهد یافت.

ب – کارفرمایان مکلفند قبل از بکار گماردن کارکنان، ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتیکه پس از استخدام معلوم شود کارکنان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده و در نتیجه بیمه شده دچار حادثه شده یا بیماریش شدت یافته، سازمان هزینه های مربوطه را از کارفرما وصول خواهد نمود.

ج – کارفرمایان هنگام تنظیم لیست ماهانه کارگاه، استراحت پزشکی بیمه شده را در لیست همان ماه اعمال نماید. در صورتیکه در لیست ارسالی کارکرد (در دوره استراحت) درج شده باشد پرداخت غرامت دستمزد امکان پذیر نخواهد بود.

د – در صورت بروز حادثه برای بیمه شده کارفرما مکلف است حداکثر ظرف ۳ روز ضمن مراجعه به شعبه مربوطه و اعلام وقوع آن، برگ گزارش حادثه را تکمیل و به شعبه ارائه نماید.

ه – در صورتیکه ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه مربوط به معالجه، غرامت، مستمری ها و غیره را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد