رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=1073

آشنایی با حقوق بیمه شدگان

آشنایی با حقوق بیمه شدگان

 

الف :تعریف بیمه شده

براساس قانون و مقررات تامین اجتماعی هرکارگری که برای کارفرمایی کارمیکند از او حقوق یا دستمزد (نقدی یا غیر نقدی) دریافت می کند اگر مشمول سایر قوانین بیمه ای کشور نباشد مشمول قانون تأمین اجتماعی کشور می باشد و از زمانیکه تحت پوشش قرار می­گیرد بیمه شده محسوب می شود. بنابراین بیمه شده به کسی اطلاق می شود که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه،حق استفاده از مزایای مقرر در قانون را دارد.

حقوق بیمه شدگان

حقوق بیمه شدگان ناشی از تکالیفی و تعهداتی است برپایه قانون و مقررات تامین اجتماعی برعهده سازمان تامین اجتماعی قرارگرفته است.

برخی از این حقوق به شرح زیر است.

  1. هر کارگر(بیمه شده تامین اجتماعی) حق دارد از اولین روز اشتغال به کارتحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرد و می تواند از سازمان احقاق این حق را درچارچوب قانون از سازمان درخواست نماید.
  2. بیمه شدگان حق دارند به قوانین و مقررات و دستورالعمل هایی که حقوق و تکالیف آنان را نسبت به سازمان تامین اجتماعی بیان میکند دسترس داشته باشند.
  3. بیمه شدگان حق دارند از ایام اشتغال و پرداخت حق بیمه از مزایای مقرر در قانون(تعهدات سازمان) مانند بیمه حوادث، بیماری ها، ایام بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری،بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و …. برخوردارشوند.
  4. بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان حق دارند تناسب با نیازخود ازخدمات درمانی سازمان برخوردارشوند.
  5. تعهدات سازمان در قبال هر بیمه شده مشروط به تداوم اشتغال او در کارگاه مشمول قانون می باشد.
  6. بیمه شدگان حق دارند به هنگام تغییر شغل یا جابجایی محل اشتغال آنان را ازشعبه تامین اجتماعی بخواهند که سوابق بیمه آنان را به طوریکه به شعبه واقع در آخرین محل اشتغال گردآوری ونگهداری نماید.
  7. بیمه شدگان حق دارند در صورتیکه سوابق آنان نزد سازمان تامین اجتماعی منجر به ایجاد مزایای قانونی نزد سایر سازمان ها و مؤسسات یا احقاق حقوق ازدست رفته آنان می شود. گواهی این سوابق را ازشعب تأمین اجتماعی تقاضا نماید.

 

 

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد