نشریه یدکی رسانه شماره ۴۸  ویژه راهسازی

نشریه یدکی رسانه شماره ۴۸ ویژه راهسازی

دست آوردها را حفظ کنید…

باید خواهش کنیم کسانی که توانایی انجام امور اتحادیه را دارند؛ نامزد شوند

وظیفه ما حمایت از جوان تر ها در انتخابات اتحادیه است

مهم‌ترین مسئله در هیئت مدیره انسجام، تقسیم کار و توجه با اکثریت آراء است

هیئت مدیره هماهنگ می‌تواند خوب کار کند


دانلود نشریه یدکی رسانه شماره ۴۸ ویژه راهسازی